Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2020

5235 748a 500
Reposted fromkajakkowalik kajakkowalik viakeeplooking keeplooking
7286 0aff 500
Reposted fromsoftboi softboi viakeeplooking keeplooking
Warto było cię spotkać, aby się dowiedzieć, że istnieją takie oczy jakTwoje.
Reposted fromteatrlalek teatrlalek viaavooid avooid
Co jest pieczęcią osiągniętej wol­ności? Przestać wstydzić się samego siebie. 
— Fryderyk Nietzsche
Reposted fromsohard sohard viaavooid avooid
0502 8044 500
Reposted fromboli boli viacytaty cytaty
4797 0dfd 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viakeeplooking keeplooking
Czasami świat się kończy i zapomina zabrać nas ze sobą.
— Jewel E. Ann
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viakeeplooking keeplooking
Jest taka chwila, w której, zdani sami na siebie, ludzie przestają żyć, a starają się zaledwie przeżyć.
— Stephen King
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viakeeplooking keeplooking
3808 870c
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viakeeplooking keeplooking
7598 ea6f 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viakeeplooking keeplooking
6142 5f7f 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viakeeplooking keeplooking
Żebym ja potrafił mówić tak, jak myślę
— Denis Diderot
Reposted fromsfeter sfeter vianergo nergo
Ciężko jest codziennie wracać do pustego mieszkania.
— ja. dzisiaj. po całym tygodniu bycia silną.
Reposted fromhesiamela hesiamela viacytaty cytaty
by Ezgi Polat
Reposted fromtowo85 towo85 viacreure creure
5053 6f9d 500
Reposted frompiehus piehus viacreure creure
0878 5c22
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viacreure creure
0308 340e 500
Reposted fromhrafn hrafn vianergo nergo
8846 8191 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianergo nergo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl