Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

2283 2c26 500
Reposted frompulperybka pulperybka vianiiks niiks
Reposted frombluuu bluuu vianergo nergo
3158 4fc6 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaeternaljourney eternaljourney
8582 5231
Reposted fromrevalie revalie viaeternaljourney eternaljourney
 
6549 ce5a 500
Reposted fromtfu tfu viaBetterPointOfView BetterPointOfView
znów i znów kartkuję te żałosne wspomnienia i wciąż zadaję sobie pytanie, czy to wtedy, w blasku tego lata, poczęło się pęknięcie w moim życiu?
— Vladimir Nabokow
Reposted fromthejelly thejelly viathatwasntadream thatwasntadream
0686 ce0b 500
Reposted frommarionettes marionettes viaavooid avooid

November 07 2018

Reposted frommrrru mrrru vianiiks niiks
2932 4f44 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaweheartit weheartit
2939 b5b9 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaweheartit weheartit

October 26 2018

Najważniejsze, żeby pokochać siebie. I wybaczyć sobie. Wszystko, nawet największe błędy. I nie wspominać swojej historii, tylko ją tworzyć.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromcorvax corvax viaeternaljourney eternaljourney
2683 d9f1 500
Reposted fromoll oll
Przychodzi w życiu ta­ki roz­dział, że aż trud­no się oderwać.
— Schmerz
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viacytaty cytaty
życzę Wam zdrowia, a resztę kombinujcie
— Stanisław Tym
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl