Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2019

Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą, nigdy nie będziesz wiedzieć, czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności.
Sztuka niewysyłania wiadomości.
— Ochocki, Vithren,
Czy nie jest cudem sama przyjaźń – znalezienie drugiej osoby, która samotny świat czyni mniej samotnym?
— Hanya Yanagihara
Domyśl się, że jest ze mną źle... przyjdź, przyjdź, przyjdź!
— Michaił Bułhakow - Mistrz i Małgorzata
Prześpij ten problem. Jak się obudzisz i się okaże, że świat dalej istnieje, to znaczy, że nauczysz się z nim żyć.
— A. Staniszewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaswidron swidron

May 26 2019

I can’t translate myself into language any more.
— Alice Notley
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaiblameyou iblameyou
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
5009 6a30
Reposted fromKrebs Krebs viaeternaljourney eternaljourney
1540 5286 500
Reposted frompiehus piehus viaeternaljourney eternaljourney
9910 8f98
Reposted fromheroes heroes viaeternaljourney eternaljourney
W moim roczniku ludzie przestali się cieszyć
Wielkie marzenia zostały zniszczone przez leki
Stan nieważkości niechcący stał się powszechnym darem
Legły nadzieje w gruzach i rozpłynęły się plany.
— Arek Kłusowski - Rocznik 92
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
4558 0fbc 500
Reposted fromnutt nutt vianiiks niiks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl