Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 05 2017

8255 7387 500
Reposted fromLittleJack LittleJack
8255 7387 500
Reposted fromLittleJack LittleJack

April 04 2017

"Przywiązywałem i przywiązuję wagę do najbardziej niepozornych szczegółów. W nich się kryje o wiele więcej, niż możnaby sądzić."

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromkamkas kamkas
1562 2654
Reposted fromsnowlake snowlake
1562 2654
Reposted fromsnowlake snowlake
1562 2654
Reposted fromsnowlake snowlake
1562 2654
Reposted fromsnowlake snowlake
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze

March 14 2017

8038 e127
3814 4f95 500
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin
5809 ef13 500
Witkacy
Reposted fromKACHA KACHA viairmelin irmelin
6763 fe12
2033 3b57 500
Reposted fromtosiaa tosiaa
8902 4131 500
zupa wie najlepiej.
Reposted fromsentymentalna sentymentalna viacytaty cytaty

March 13 2017

7869 e01f 500
Reposted fromdusix dusix viamadda madda
3964 0fb0
Reposted fromlittlefool littlefool viamadda madda
9871 6736 500
Reposted fromirresponsible irresponsible viamadda madda
Reposted fromRynn Rynn viamadda madda
1163 2226 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl